Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā

Projekta īsais nosaukums: Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm, LLI-110

2017. gada 1. maijā Jelgavas pilsētas bibliotēka ir uzsākusi dalību Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu projektā "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā"/"Development of innovative library solutions for different generations in the border region".

Lai bibliotēku apmeklētāju skaita pieauguma dinamiku saglabātu pozitīvu, bibliotēkām ir jāinvestē modernās tehnoloģijās, it sevišķi tādās, kas ir vērstas uz pašapkalpošanos, lai samazinātu laiku, kas ir nepieciešams bibliotēku darbiniekiem tiešai apmeklētāju apkalpošanai. Izaicinājums, ko modernās tehnoloģijas nes sev līdzi ir izpratnes radīšana par tām vecāka gadagājuma cilvēkiem.


Projekta partneri - Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka.

Vadošais partneris, projekta iesniedzējs - Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta galvenā ideja - Modernizēt bibliotēkā pieejamos pakalpojumus un padarīt tos daudzveidīgākus, ieviešot jaunas tehnoloģijas, izstrādājot un ieviešot modernu valodu pašmācības sistēmu Šauļos pilsētas bibliotēkā, attīstīt jaunu zināšanu ieguvi, iesaistoties jaunās un interesantās spēlēs. Projekts ir vērsts un paaudžu sadarbību un jaunu zināšanu apguvi. Projekta darbības laiks ir 22 mēneši (01.05.2017. – 30.04.2019.) un šajā laikā vēlamies veidot un stiprināt sadarbību ar  Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēkām, darbiniekiem un lasītājiem, tādējādi  veicinot reģionu attīstību un starpkultūru dialogu

Projekta mērķis - bibliotēku darba efektivitātes uzlabošana un klientu orientētas pieejas veidošana bibliotēku servisā, ņemot vērā visu sabiedrības paaudžu paradumus projekta pārrobežu sadarbības teritorijā.

Plānotie rezultāti:

  1. Modernizēti bibliotēku pakalpojumi, ieviešot  pašapkalpošanās un drošības sistēmas bibliotēkās; 
  2. Paaugstināta personāla kapacitāte;
  3. Noorganizēts interaktīvās spēles konkurss starp projektā iesaistīto pilsētu komandām;
  4. Apmeklētāju skaita pieaugums bibliotēkā;
  5. Īstenotas publicitātes aktivitātes par pieejamajiem pakalpojumiem
  6. Tiks veicināts Latvijas un Lietuvas: Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēku, darbinieku un lasītāju starpkultūru dialogs un reģionu attīstība.
  7. Jauna pieredze un prasmes bibliotekāriem un bibliotēku apmeklētājiem;
  8. Paaudžu sadarbība

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes Jelgavas pilsētas bibliotēkā:

  1. Bibliotēkas pakalpojumu modernizācija:
           Pašapkalpošanās un drošības sistēmas ieviešana Jelgavas pilsētas bibliotēkā un Jelgavas bērnu bibliotēkas pakalpojumos;

           Interaktīvās spēles dabas zinātņu jomā iegāde.

       2. Sadarbības izveide starp bibliotēkām

           Speciālistu kapacitātes stiprināšana (apmācības, semināri);

           Pieredzes apmaiņas braucieni uz ārvalstīm (Somija, Francija), labās prakses apmaiņa starp partneriem;

           Kopējā konkursa organizēšana starp Jelgavas, Liepājas, Šauļu pilsētas komandām izmantojot iegādāto interaktīvo spēli.

       3. Publicitātes pasākumi (informācija masu medijos, projekta atklāšanas un noslēguma konferences).

Projekta budžets Jelgavas pilsētas bibliotēkai

Projekta kopējās izmaksas ir 585 262.94 eiro, no tām Jelgavas pilsētas bibliotēkas projekta izmaksas – 263 449.92 eiro, t.sk. 223 932.43 eiro (85%) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (ERDF), 13 172.50  eiro (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 26 344.99 eiro (10%) – Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks - 2017.gada 1.maijs līdz 2019.gada 31.augusts


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .