Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā

Projekta īsais nosaukums: Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm, LLI-110

2017. gada 1. maijā Jelgavas pilsētas bibliotēka ir uzsākusi dalību Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu projektā "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā"/"Development of innovative library solutions for different generations in the border region".

Lai bibliotēku apmeklētāju skaita pieauguma dinamiku saglabātu pozitīvu, bibliotēkām ir jāinvestē modernās tehnoloģijās, it sevišķi tādās, kas ir vērstas uz pašapkalpošanos, lai samazinātu laiku, kas ir nepieciešams bibliotēku darbiniekiem tiešai apmeklētāju apkalpošanai. Izaicinājums, ko modernās tehnoloģijas nes sev līdzi ir izpratnes radīšana par tām vecāka gadagājuma cilvēkiem.


Projekta partneri - Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka.

Vadošais partneris, projekta iesniedzējs - Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta galvenā ideja - Modernizēt bibliotēkā pieejamos pakalpojumus un padarīt tos daudzveidīgākus, ieviešot jaunas tehnoloģijas, izstrādājot un ieviešot modernu valodu pašmācības sistēmu Šauļos pilsētas bibliotēkā, attīstīt jaunu zināšanu ieguvi, iesaistoties jaunās un interesantās spēlēs. Projekts ir vērsts un paaudžu sadarbību un jaunu zināšanu apguvi. Projekta darbības laiks ir 22 mēneši (01.05.2017. – 30.04.2019.) un šajā laikā vēlamies veidot un stiprināt sadarbību ar  Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēkām, darbiniekiem un lasītājiem, tādējādi  veicinot reģionu attīstību un starpkultūru dialogu

Projekta mērķis - modernizēt bibliotekāros pakalpojumus un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, veicinot lietotāju skaita palielināšanos un speciālistu zināšanu pilnveidi.

Rezultāti

1. Uzlabota bibliotēku pakalpojumu efektivitāte, ieviešot mūsdienīgas pašapkalpošanās iekārtas Jelgavas, Liepājas un Šauļu publiskajās bibliotēkās.

2. Uz klientu orientēti bibliotēkas pakalpojumi – pielāgoti visdažādākajām mērķauditorijām, vērsti uz paaudžu sadarbību.

3. Realizēta ciešāka bibliotēku un to apmeklētāju pārrobežu sadarbība.

Projekta ieguvumi Jelgavas pilsētas bibliotēkā

  • Bibliotēkas pakalpojumu modernizācija, ieviešot jaunus pašapkalpošanās risinājumus – drošības vārti, pašapkalpošanās iekārta, grāmatu nodošanas kaste.
  • Interaktīvā spēle dabaszinātnēs.
  • Brīvprātīgo jauniešu jeb “zināšanu vēstnešu” piesaiste bibliotēkai – “Mācīties vienam no otra” (“Learn from each other”) pieejas izveide paaudžu sadarbībai.
  • “Ģimenes sadarbojas un mācās” (“Families interact & learn”) – bibliotēka kā vieta ģimenēm. Tradicionāli un inovatīvi sarīkojumi un aktivitātes ģimenēm.
  • Jaunas loģisko domāšanu, pasaules izzināšanu, radošumu un jaunradi veicinošas galda spēles bibliotēkās.
  • Pieredzes un labās prakses apmaiņa starp publsiko bibliotēku un citām valsts un pašvaldību institūcijām, tādējādi paaugstinot visu iesaistīto pušu pakalpojumu pieejamību un efektivitāti.

Projekta budžets Jelgavas pilsētas bibliotēkai

Projekta kopējās izmaksas ir 585 262.94 eiro, no tām Jelgavas pilsētas bibliotēkas projekta izmaksas – 263 449.92 eiro, t.sk. 223 932.43 eiro (85%) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (ERDF), 13 172.50  eiro (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 26 344.99 eiro (10%) – Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks - 2017.gada 1.maijs līdz 2019.gada 31.augusts