Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm - stratēģijas vadlīnijas, mārketinga plāns un noslēguma izvērtējuma analīze

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta LLI-110 "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā" ietvaros, projekta partneri ir sagatavojuši nozares speciālistiem noderīgus materiālus inovatīvu bibliotēkas pakalpojumu ieviešanā un attīstībā.


"Inovatīvi bibliotēku pakalpojumi, metodes un risinājumi dažādām klientu grupām" - STRATĒĢIJAS VADLĪNIJAS

Dokumentu sagatavojusi Šauļu pilsētas pašvaldības publiskā bibliotēka

Vadlīniju mērķis ir dalīties ar projekta laikā ieviesto labo praksi un inovatīvajām metodēm, kuras var izmantot citas bibliotēkas, plānojot un attīstot jaunus pakalpojumus. 

DOKUMENTS PIEEJAMS ŠEIT


"Mārketinga rīcības plāns, kā pozicionēt jaunus bibliotēku pakalpojumus un piesaistīt pakalpojumiem jaunus klientus"

Dokumentu sagatavoja Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka

Mārketinga rīcības plāna mērķis ir sniegt bibliotekāriem un bibliotēkām piemēru rīcības plānam, kas palielinās bibliotēkas un tās pakalpojumu nozīmi sabiedrības ikdienas dzīvē.

DOKUMENTS PIEEJAMS ŠEIT


"Beigu izvērtējuma analīze par labo praksi pašapkalpošanās risinājumu ieviešanā pārrobežu sadarbības bibliotēkās"

Dokumentu sagatavoja Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta noslēguma rezultātu izvērtējuma mērķis ir analizēt bibliotēkās ieviestos pašapkalpošanās risinājumus un pakalpojumus, labo praksi un gūto pieredzi no šo pašapkalpošanās risinājumu ieviešanas, izpētīt piemērus no citu valstu bibliotēkām tālākai pašapkalpošanās risinājumu pilnveidei un attīstībai. Izvirzīt ieteikumus tālākai pašapkalpošanās principu un risinājumu attīstībai projekta partneru bibliotēkās, kā arī citās bibliotēkās programmas teritorijā un ārpus tās.

DOKUMENTS PIEEJAMS ŠEIT

*Šie ziņojumi ir sagatavoti ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par sagatavoto ziņojumu saturu pilnībā atbild projekta partneri (Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu pilsētas pašvaldības publiskā bibliotēka), un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums projektā ir 497 473, 48 EUR.