Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, reģiona galvenā bibliotēka, Zemgales lielākā publiskā bibliotēka. Bibliotēkai ir 3 filiāles – Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un bērnu bibliotēka, viena bibliotēka uz 15 761 pilsētas iedzīvotāju. Vidēji dienā bibliotēkas apmeklē 413 cilvēki.

Bibliotēka ir konsultatīvais un metodiskais centrs 28 Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību bibliotēkām; reģionālais mācību centrs ar datorizētu mācību klasi, starpbibliotēku abonementa centrs Zemgales reģionā.

Bibliotēkā ir lokālais tīkls ar 3 serveriem un 72 datoriem, bezvadu INTERNETA pieslēgums, bezmaksas internets. Lasītāju rīcībā ir 16 datori, e-grāmatu lasītājs, īpašas palielināšanas ierīces tekstu lasīšanai un daudz citu pakalpojumu.

Bibliotēkas ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas tīmekļvietne: www.jelgavasbiblioteka.lv


Projekta kopējās izmaksas ir 585 262.94 eiro, no tām Jelgavas pilsētas bibliotēkas projekta izmaksas – 263 449.92 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (ERDF) 223 932.43 eiro (85%), Valsts budžeta dotācija 13 172.50  eiro (5%) un Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 26 344.00 eiro (10%).


Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka 


Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka (LCZB) ir Liepājas pašvaldības publiska bibliotēka, kas ir lielākais informācijas un kultūras centrs, kā arī iespieddarbu glabātāja no 16.gs. līdz mūsdienām ne tikai Liepājā, bet arī visā Lejaskurzemē. Bibliotekārā un informatīvā darbība saistīta Gaismas tīklā un līdz ar to tiek apkalpots katrs Latvijas iedzīvotājs, kurš to vēlas.

Bibliotēkas bagāto iespieddarbu un citu resursu krājumu atspoguļo plašie uzziņu-informācijas līdzekļi, dažādas datu bāzes, novadpētniecības darbs, personālijas. Bibliotēkas organizētās izstādes, viss literatūras atklāsmes, informācijas darbs pastāvīgi sniedz priekšstatu par bibliotēkā notiekošo.

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas tīmekļvietne: www.liepajasczb.lv

Informācija par projektu: http://www.liepajasczb.lv/lv/lasītājiem/interreg


Projekta kopējās izmaksas ir 585 262.94 eiro, no tām Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas projekta izmaksas - 99 169.34 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (ERDF) 84 293.93 eiro (85%), Valsts budžeta dotācija 4 958.47 eiro (5%) un Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 9 916.93 eiro (10%).

 

Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka

Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka ir  pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas ikvienam pilsētas iedzīvotājam nodrošina lasīšanas un informācijas pakalpojumus.

Šauļu pilsētas publiskās bibliotēkas mērķis ir:

  • nodrošināt ātru un plašu piekļuvi informācijai;
  • ieviest bibliotēkā jaunas tehnoloģijas un nodrošināt apmeklētājus un bibliotēkas personālu ar datorizētām darbstacijām;
  • nodrošināt bibliotēkas apmeklētājiem iespēju brīvi piekļūt internetam, elektroniskajam katalogam un datubāzēm;
  • organizēt kultūras pasākumu – tikšanās ar autoriem, grāmatu atvēršanas svētki u.tml.;
  • saglabāt vietējo kultūras mantojumu;
  • paaugstināt bibliotēkas darbinieku kvalifikāciju;sadarboties ar kultūras un izglītības iestādēm pilsētā un valstī.

Bibliotēkas personālu veido 56 darbinieki, no kuriem 44 ir profesionāli bibliotekāri. Bibliotēka uzkrāj universālu krājumu, ņemot vērā pašvaldības vēsturiskās tradīcijas, ekonomisko un kultūras attīstību, demogrāfisko situāciju un bibliotēkas apmeklētāju vajadzības, galvenokārt pievēršot uzmanību klasiskajai literatūrai un informatīvajām publikācijām.

Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka ir Lietuvas pašvaldības publisko bibliotēku asociācijas biedre.

Bibliotēku apmeklē 10928 lasītāji, kuriem pieejami 214 528 izdevumi, lai nodrošinātu to informatīvās un kultūras vajadzības, kā arī bibliotēka ir aprīkota ar 117 datorizētām darbstacijām, no kurām 64 paredzētas apmeklētājiem.


Šauļu pilsētas publiskās bibliotēkas tīmekļvietne: biblioteka.smsvb.lt/lt/

Informācija par projektu: http://biblioteka.smsvb.lt/lt/interreg


Projekta kopējās izmaksas ir 585 262.94 eiro, no tām Šauļu pilsētas publiskās bibliotēkas projekta izmaksas – 222 643.68 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (ERDF) 189 247.12 eiro (85%), Valsts budžeta dotācija 11 132.18 eiro (5%) un Šauļu pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 22 264.37 eiro (10%).